Az Ahifi.hu reklamációs eljárása

A www.ahifi.hu webáruház általános szerződési feltételeinek része

 

 I. Általános rendelkezések

I.
A jelen Reklamációs eljárás az Ahifi.hu internetes áruház - www.ahifi.hu Általános Szerződési Feltételeinek szerves részét képezi, és a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseivel összhangban szabályozza a nem vállalkozó vásárló által az áruk hibájával kapcsolatos igények körét, módját és alapvető feltételeit. Ez a panaszkezelési eljárás kifejezetten nem vonatkozik a vevő-vállalkozóra. Ha a nem vállalkozó vásárló egyben fogyasztó vásárló is, a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992. sz. törvény módosított és hatályos rendelkezéseit, valamint a Polgári Törvénykönyv 1811. és azt követő szakaszainak rendelkezéseit is alkalmazni kell.

II.
A reklamációs eljárás szabályozza a nem üzleti vevőnek a jótállási időn belül leszállított árukban a hibás teljesítés miatt (pl. átvételkor és a 24 hónapos jótálláson belüli hibák) vagy a minőségi garancia (pl. kiterjesztett jótállás) keretében felmerülő hibákra vonatkozó igényeket.

III.
A reklamációt a info@ahifi.hu email címen lehet benyújtani a reklamáció fogadására jogosult dolgozónak hétfőtől péntekig, 08:00 és 17:00 óra közötti nyitvatartási idő alatt, lehetőleg a hibás áru eladónak történő átadásával vagy az áru fenti címre történő elküldésével egyidejűleg. Panasza állásáról a info@ahifi.hu címen tájékozódhat.

IV.
Reklamáció benyújtásakor a Vevő köteles bemutatni a reklamált árut (ha lehetséges), és kellően bizonyítani, hogy a reklamált árut az Eladótól vásárolta (különösen az eredeti vásárlási bizonylattal). A Vevő köteles továbbá megadni a hiba pontos leírását és elérhetőségét. A termék visszaküldése előtt kérjük, hogy töltse ki a panaszkezelő rendszerünket az alábbi linken: https://www.ahifi.hu/panasz/, amely megkönnyíti a reklamáció feldolgozását.

V. 
Amikor a Vevő visszaküldi az árut az Eladónak, a Vevő köteles megfelelő csomagolást választani a küldeményhez, és a küldeményt megfelelően becsomagolni, hogy a szállított áru ne sérüljön meg.

VI. Kártérítés
Jogos reklamáció esetén a Vevő jogosult az áru hibájából eredő károk megtérítésére.
 

Első rész

II. Felelősség a hibákért

II. 1
Az áru akkor hibás, ha nem a megállapodás szerinti mennyiségben, minőségben és kivitelben szállítják. Az egyéb áruk szállítása és az áru használatához szükséges dokumentumok hibái szintén az áru hibájának minősülnek. Ha a fuvarokmányból, az átadás-átvételi okmányból vagy az eladó nyilatkozatából kitűnik, hogy az árut kisebb mennyiségben vagy csak az áru egy részét szállította le, az áru hibáira vonatkozó rendelkezések nem vonatkoznak a hiányzó árura.

II. 2
Az Eladó nem felel az áru olyan hibáiért, amelyekről a Vevő a szerződés megkötésekor tudott, vagy amelyekről a szerződéskötés körülményei alapján tudnia kellett volna, kivéve, ha a hibák az áru azon tulajdonságaihoz kapcsolódnak, amelyekkel a szerződés szerint az árunak rendelkeznie kell.
 
II. 3
Az Eladó felel az áru azon hibáiért, amelyekkel az áru akkor rendelkezik, amikor az áru károsodásának veszélye a Vevőre száll, még akkor is, ha a hiba csak ezt követően válik nyilvánvalóvá. Ez nem érinti az Eladónak az áru minőségére vonatkozó garanciális kötelezettségeit. Az Eladó felel minden olyan hibáért is, amely azután keletkezik, hogy az áru károsodásának veszélye a Vevőre szállt, ha azt az Eladó kötelezettségeinek megszegése okozta.

II. 4
Ha az Eladó a Vevő beleegyezésével az árut a szállításra meghatározott időpont előtt szállítja le, addig az időpontig jogosult a leszállított áru hiányzó részét vagy a hiányzó mennyiséget leszállítani, vagy a leszállított hibás áru helyett csereárut szállítani, vagy a leszállított áru hibáit kijavítani, feltéve, hogy e jog gyakorlása nem okoz a Vevőnek indokolatlan nehézséget vagy költséget. A Vevő azonban fenntartja a kártérítéshez való jogot.

II. 5
A Vevő köteles az árut a lehető leghamarabb megvizsgálni, miután az áru sérülésének veszélye elhárult, figyelembe véve az áru jellegét. Ha a szerződés úgy rendelkezik, hogy az árut az eladó szállítja el, az ellenőrzés elhalasztható az áru rendeltetési helyre történő szállításáig. Ha azonban az árut a szállítás során más rendeltetési helyre irányítják vagy a Vevő anélkül szállítja tovább, hogy a Vevőnek lehetősége lett volna az áru természetének megfelelően megvizsgálni azt, és a szerződés megkötésekor az eladó tudott vagy tudnia kellett volna a rendeltetési hely megváltoztatásának vagy továbbszállításának lehetőségéről, a vizsgálatot el lehet halasztani az áru új rendeltetési helyre történő szállításáig.

II. 6
Ha a Vevő nem vizsgálja meg az árut, vagy nem gondoskodik annak vizsgálásáról a kárveszély átszállásának időpontjában, az ilyen vizsgálat során észlelhető hibákra csak akkor tarthat igényt, ha bizonyítja, hogy az áru már a kárveszély átszállásának időpontjában is rendelkezett ilyen hibákkal.

II. 7
A Vevőnek nincs joga az Eladó hibákért való felelősségéből fakadóan, hacsak nem tájékoztatta az Eladót az áru hibáiról indokolatlan késedelem nélkül:
(a) felfedezte a hibát,
(b) a szóban forgó hibát szakmai gondosság mellett a II.5. pont szerint elvégzendő vizsgálat során fel kellett volna fedezni; vagy
(c) a hibát szakmai gondossággal később, de legkésőbb az áru leszállításától, illetve adott esetben az áru szerződésben meghatározott rendeltetési helyre történő megérkezésétől számított két éven belül meg lehetett volna állapítani. A minőségi garancia által lefedett hibák esetében a garanciaidő helyett a jótállási időszak érvényes.
 
Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az áru hibái olyan dolgok következményei, amelyekről az eladó az áru átadásakor tudott vagy tudnia kellett volna. 
 

III. Garancia a minőségre

III.1
Az eladó felelősségvállalása az áru minőségéért a szerződésből, az eladó írásbeli nyilatkozatából vagy az áru csomagolásán a jótállási idő hosszának feltüntetéséből következhet. Ha a szerződésben vagy az eladó jótállási nyilatkozatában ettől eltérő jótállási időszak van feltüntetve, akkor ez az időszak alkalmazandó. Egyébként a Vevő-fogyasztó számára a jótállási idő 24 hónap.

III. 2
Hacsak a szerződés tartalma vagy a jótállási nyilatkozat másként nem rendelkezik, a jótállási idő az áru átadásának időpontjától kezdődik. Ha az eladó köteles az árut elszállítani, a jótállási idő az áru rendeltetési helyre történő megérkezésének napjától kezdődik. A jótállási idő nem terjed ki arra az időszakra, amely alatt a vevő az árut nem tudja használni az eladó által felróható hiba miatt.

III. 3
Az Eladó felelőssége a minőségi garancia hatálya alá tartozó hibákért nem merül fel, ha ezeket a hibákat azután okozták, hogy az áru károsodásának veszélye külső események következtében elhárult, és azokat nem az Eladó vagy olyan személyek okozták, akiknek segítségével az Eladó teljesítette kötelezettségét.
 

IV. Az áru hibáiból eredő igények

IV. 1
Ha az árut hibásan szállítják, a Vevőnek az Eladóval szemben az e cikkben meghatározott követelései vannak.

IV. 2
Ha a hibás áru leszállítása lényeges szerződésszegésnek minősül, a Vevő jogosult:
a) követelni a hibák kijavítását a hibás áru cseréjével, a hiányzó áru leszállításával,
b) a hibák kijavítását az áru javításával követelni, ha a hibák javíthatók,
c) az áru vételárából ésszerű árengedményt kérni; vagy
d) elállhat a szerződéstől.
A szerződésszegés akkor lényeges, ha az eladó a vásárlás időpontjában tudta, vagy a szerződés tartalmából vagy a szerződéskötés körülményeiből kitűnő módon előre láthatta, hogy a Vevőnek nem érdeke a szerződésszegéssel járó kötelezettségek teljesítése. Kétség esetén a szerződésszegést nem lényegesnek kell vélelmezni.

IV. 3
A Vevő csak akkor választhat a (2) bekezdésben említett követelések között, ha a hiba időben vagy az értesítést követően indokolatlan késedelem nélkül értesíti az eladót. A Vevő az Eladó hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg az érvényesített követelést. Ha azonban kiderül, hogy az áru hibája helyrehozhatatlan, vagy kijavítása aránytalanul nagy költségekkel járna, a vevő követelheti a csereáru szállítását, ha az eladótól ezt indokolatlan késedelem nélkül kéri, miután az eladó erről a tényről értesítette. Ha az Eladó nem orvosolja az áru hibáit egy ésszerű póthatáridőn belül, vagy ha a határidő lejárta előtt közli, hogy nem fogja orvosolni a hibákat, a vevő elállhat a szerződéstől, vagy a vételár ésszerű csökkentését követelheti.
Ha a Vevő a fenti határidőn belül nem értesíti az Eladót erről a választásáról, a Vevőnek az áru hibái miatt ugyanolyan követelései vannak, mint a nem jelentős szerződésszegés esetén.

IV. 4
Ha a hibás áru leszállítása nem jelentős szerződésszegésnek minősül, a vevő követelheti a hiányzó áru leszállítását és az áru egyéb hibáinak kijavítását vagy a vételárból való engedményt.

IV. 5
Ha a Vevő az áru hibáinak kijavítását kéri, a Vevő ésszerű határidőt ad az Eladónak a hibák kijavítására. A Vevő ezen időszakon belül az áru hibájára vonatkozóan semmilyen egyéb igényt nem támaszthat.
Amíg a Vevő nem határozza meg ezt a határidőt, vagy nem követel árengedményt a vételárból, az Eladó értesítheti a Vevőt, hogy a hibákat egy bizonyos határidőn belül kijavítja. Ha a Vevő az értesítés kézhezvételét követően nem értesíti az Eladót indokolatlan késedelem nélkül az egyet nem értéséről, az ilyen értesítés a fentiek szerinti határidő megállapítását eredményezi.

IV. 6
Ha az Eladó a IV.5. pontból eredő határidőn belül nem orvosolja az áru hibáit, a Vevő a vételárból árengedményt igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől, ha a IV.5. pont szerinti határidő kitűzésekor vagy az elállást megelőző ésszerű időn belül értesíti az Eladót elállási szándékáról. A Vevő a választott jogosultságot az Eladó hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg.

IV. 7
Mindaddig, amíg a Vevő nem követel árengedményt a vételárból vagy nem áll el a szerződéstől a IV. 6. pont szerint, az eladó köteles leszállítani a hiányzó árut és kijavítani az áru törvényes hibáit. Az egyéb hibákat választása szerint az áru kijavításával vagy csereáru szállításával orvosolja; a hibák kijavításának választott módja azonban nem okozhat a Vevőnek aránytalan költségeket.

IV. 8
A csereáru leszállításakor az Eladó jogosult a Vevőtől megkövetelni, hogy a kicserélt árut a saját költségén visszaküldje neki abban az állapotban, ahogyan azt neki átadták.

IV. 9
A hibák kijavításáig a Vevő nem köteles megfizetni a vételárnak azt a részét, amely az árengedményre való jogosultságának megfelel, ha a hibákat nem javították volna ki.

IV. 10
A vételárból árengedményre jogosult Vevő nem követelhet kártérítést az áruhoz tartozó áruhiba miatt elmaradt haszonért.

IV. 11
A Vevő nem állhat el a szerződéstől, ha nem értesítette időben az eladót a hibákról. A szerződéstől való elállás joghatásai nem keletkeznek vagy szűnnek meg, ha a Vevő nem tudja az árut abban az állapotban visszaszolgáltatni, ahogyan azt átvette. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az áru ilyen állapotban történő visszaküldésének lehetetlensége nem a Vevő cselekménye vagy mulasztása miatt következett be, vagy ha az áru állapotában bekövetkezett változás az áru hibáinak felderítése céljából szabályszerűen elvégzett vizsgálatnak köszönhető.

IV. 12
Abban az esetben, ha a Vevő a megrendeltől eltérő árut kap, a Vevő köteles az árut - lehetőség szerint az eredeti csomagolásban - visszaküldeni az Eladónak, legalább a szállítólevél másolatával együtt, és meg kell jelölnie az áru visszaküldésének okát. Az Eladó ezután elküldi a Vevőnek a megrendelt árut. A megrendelt árutól eltérő áruknak az Eladóhoz történő visszaszállításának és a helyes megrendelt áru Vevőhöz történő eljuttatásának költségei az Eladót terhelik.
 

Második rész

V. Felelősség a hibákért

V. 1
Az Eladó az eladott áruk hibáiért a Vevő általi átvételt követően felel. Az Eladó különösen azért felel a Vevővel szemben, hogy a Vevő az áru átvételének időpontjában:
(a) az áru a felek közötti megállapodás szerinti jellemzőkkel rendelkezik; a felek közötti megállapodás hiányában az áru az Eladó vagy a gyártó által leírt, illetve a Vevő által az áru jellegére tekintettel és az eladó vagy a gyártó által végzett reklám alapján elvárt jellemzőkkel rendelkezik,
(b) az áru alkalmas arra a célra, amelyet az eladó a használatára vonatkozóan megjelöl, vagy amelyre az ilyen jellegű árukat általában használják,
(c) az áru minőségében vagy kivitelezésében megfelelt a szerződés szerinti mintának vagy mintadarabnak, amennyiben a minőséget vagy kivitelezést a szerződés szerinti minta vagy mintadarab alapján határozták meg,
(d) az áruk megfelelő mennyiségűek, méretűek vagy súlyúak voltak,
(e) az áruk megfeleltek a vonatkozó jogszabályok követelményeinek.

V. 2
Ha az áru hibája a teljesítés átvételétől számított hat hónapon belül válik nyilvánvalóvá, az árut úgy kell tekinteni, hogy az már az átvételkor hibás volt.
 

V. Reklamáció benyújtása

V. 1
Ha a Vevő a jótállási idő alatt minőségi hibát fedez fel a vásárolt áruban, vagy hibás teljesítéssel kapcsolatos igénye van, jogosult reklamációt benyújtani.

V. 2
A Vevő jogosult a hibás teljesítéssel kapcsolatos reklamációt az Eladó által az I. cikk I. 3. bekezdése szerint megadott címen benyújtani. A Vevő az I. cikk I. bekezdésének 4. pontja szerint jár el a követeléssel kapcsolatban.

V. 3
A Vevőnek joga van:
a) a hiba ingyenes, időben történő és megfelelő eltávolítására, ha a hiba orvosolható;
b) a termék kicserélésére vagy visszatérítésre (a szerződéstől való elállás), ha a hiba orvosolhatatlan, és megakadályozza az áru hibátlan használatba vételét;
c) csere vagy visszatérítés (elállás), ha a hiba javítható hiba, amely az áru legalább kétszeri javítását követően keletkezett;
d) csere vagy visszatérítés (elállás), ha az árun egyidejűleg legalább három különböző javítható hiba van;
e) ésszerű árengedményt az áru árából, ha a hiba javíthatatlan, és nem akadályozza az áru rendeltetésszerű használatát.

V. 4
A Vevő a hiba kijavítása helyett kérheti az áru kicserélését, feltéve, hogy az eladónak az áru árához vagy a hiba súlyosságához képest nem merülnek fel aránytalan költségek. Az eladó a hibás terméket a hiba elhárítása helyett bármikor kicserélheti egy hibátlanra, ha ez nem okoz komoly kellemetlenséget a vevőnek.

V. 5
Az Eladó a követelésről szóló visszaigazolást haladéktalanul átadja a Vevőnek. Ha ez nem lehetséges, az Eladónak indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a követelés rendezésének igazolásával együtt kell átadnia ezt a visszaigazolást.
 
Az Eladó nem köteles a visszaigazolást a Vevőnek átadni, ha a Vevő más módon tudja bizonyítani a követelést.
 

VI. Panasztételi döntés és panaszkezelés

VI. 1
A Vevő döntése alapján az Eladó vagy az Eladó által megbízott személy köteles a reklamáció kezelésének módját haladéktalanul, összetett esetekben a reklamáció időpontjától számított 3 munkanapon belül, indokolt esetben, különösen, ha az áru állapotának komplex műszaki felmérése szükséges, legkésőbb a reklamáció időpontjától számított 30 napon belül meghatározni.

VI. 2
Az Eladó a panaszt a panaszbejegyzés formájában rögzíti a panaszbejelentésben. Az Eladó a panaszt a lehető leghamarabb, de legkésőbb a panasz rendezésének módját meghatározó határozat meghozatalától számított 30 napon belül rendezi. A reklamáció rendezése alatt a reklamációs eljárás lezárását kell érteni a javított áru megküldésével, az áru kicserélésével, az áru vételárának visszatérítésével (elállás a szerződéstől), az áru árából ésszerű árengedmény fizetésével, a teljesítés átvételére vonatkozó írásbeli felhívással vagy indoklással ellátott elutasítással.

VI. 3
Ha a Vevő a vásárlástól számított első 12 hónapon belül reklamációt jelentett be az árukra vonatkozóan, az Eladó csak szakmai értékelés alapján utasíthatja el a reklamációt. A szakértői értékelés eredményétől függetlenül a Vevő nem kötelezhető a szakértői értékelés költségeinek vagy a szakértői értékeléssel kapcsolatos egyéb költségeknek a megfizetésére. Az Eladó a panasz elutasítását indokoló szakmai értékelés egy példányát legkésőbb a panasz benyújtásától számított 14 napon belül átadja a Fogyasztónak.

VI. 4
Ha a vevő a vásárlástól számított 12 hónap elteltével reklamációt jelentett be egy termékre vonatkozóan, és az eladó elutasította azt, a reklamációt rendező személy köteles a reklamáció rendezéséről szóló dokumentumban megjelölni, hogy a vevő kinek küldheti el a terméket szakértői vizsgálatra. Ha a terméket szakértői értékelés céljából kijelölt személynek küldik el, a szakértői értékelés költségeit, valamint az ezzel kapcsolatban ésszerűen felmerülő egyéb költségeket az eladó viseli, függetlenül a szakértői értékelés eredményétől. Ha a vevő a szakértői értékeléssel bizonyítja az eladó felelősségét a hibáért, a vevő újra érvényesítheti a követelését. A jótállási időszak nem jár le a szakmai értékelés elvégzése alatt. Az Eladó köteles a Vevőnek az újbóli igényérvényesítéstől számított 14 napon belül megtéríteni a szakértői értékeléssel kapcsolatban felmerült valamennyi költséget, valamint minden ésszerűen felmerült kapcsolódó költséget. Az ismételten előterjesztett állítás nem utasítható el.

VI. 5
A vásárlót e-mailben, telefonon vagy az eladó által megbízott személy által történő panaszkezelés módjáról tájékoztatni kell. Miután 30 nap hiába telt el a panasz elbírálására, a vevőnek joga van elállni a szerződéstől, vagy joga van az árut új árura cserélni.

VI. 6
Az Eladó köteles írásban igazolni a Vevőnek a reklamáció kezelésének időpontját és módját, vagy írásban indokolni a reklamáció elutasítását.
 
VI. 7
Jogos reklamáció esetén a Vevő jogosult a reklamációval kapcsolatban ésszerűen felmerült szükséges költségek megtérítésére.
 

VI. Alternatív vitarendezési módok

VII. 1
Ha a Vevő nem elégedett azzal, ahogyan az Eladó a panaszát kezelte, vagy úgy véli, hogy az Eladó megsértette a jogait, a Vevőnek jogában áll jogorvoslati kérelemmel fordulni az Eladóhoz. Ha az Eladó a Vevő előző mondat szerinti kérelmét elutasítja, vagy arra a Vevő általi elküldésétől számított 30 napon belül nem válaszol, a Vevő jogosult a 391/2015. sz. törvény 12. §-a szerinti alternatív vitarendezés kezdeményezésére irányuló kérelmet benyújtani. a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezéséről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló, módosított rendelet.

VII. 2
Az Eladóval szembeni fogyasztói jogviták alternatív vitarendezésére illetékes szervezet a Magyar Fogyasztóvédelem (https://www.fogyasztovedelem.hu/Varia_x/alapfogalmak.htm) vagy más, a Magyar Köztársaság Minisztériuma által vezetett alternatív vitarendezési szervezetek listáján szereplő illetékes jogalany. A Vevőnek joga van kiválasztani, hogy a fent említett alternatív vitarendezési szervek közül melyikhez forduljon.

VII. 3
A Vevő az alternatív vitarendezési platformján keresztül is benyújthat panaszt, amely online elérhető a következő címen
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show
 

VII. Záró rendelkezések

VIII. 1
A jelen panaszszabályzatban nem szabályozott jogokra és kötelezettségekre az I. cikk I. bekezdésének 1. pontjában említett jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

VIII. 2
A jelen Panaszkezelési eljárás az Ahifi.cz webáruház Általános Szerződési Feltételeinek szerves részét képezi, amely a következő címen érhető el: www.ahifi.cz/sk/hu.

VIII. 3
A vállalkozó rendelkezik ÁSZF tanúsítvánnyal, és a Fogyasztóvédelmi Egyesület - Egyesület ÁSZF Kódexe kötelezi, amely elérhető a vállalkozó honlapján. A GOS tanúsítvány érvényessége az SOS - Egyesület honlapján (www.asociace-sos.cz/gos) ellenőrizhető.

VIII. 4
Ez a panaszeljárás 2017.7.1-től érvényes és hatályos.
 
2017.6.17.